Høringssvar i forbindelse med opdaterede administrative forskrifter som følge af L6 og L7

HØRINGSSVAR FRA TÆNKETANKEN ADOPTION I FORBINDELSE MED OPDATEREDE ADMINISTRATIVE FORSKRIFTER SOM FØLGE AF L 6 OG L 7 FREMSAT 7. OKTOBER 2015

Tænketanken Adoption har tidligere afgivet såvel kollektive som individuelle svar (1) til det arbejde, der nu står til blive udmøntet og vedtaget med L 7 (et nyt adoptionssystem). Tænketanken Adoption ønsker i den forbindelse at gentage sin grundlæggende kritik af, hvorledes lovforslaget først og fremmest er lagt an på at optimere og videreføre et adoptionssystem, som fremtidssikrer danske borgeres (juridiske og moralske) adgang til at adoptere børn.

De forestående ændringer vil hverken dæmme op for fremtidig misbrug eller sikre en systematisk gennemgang og retfærdig behandling af de mange adoptioner, som er gennemført på ulovlig vis.

Tænketanken Adoption ønsker derudover at knytte en kort bemærkning til de administrative forskrifter, som er sendt i høring: ”Vejledning om frigivelse af børn til national adoption” samt ”Vejledning om adoption”. Disse forskrifter berører forskellige former for transnational og national adoption: herunder stedbarns-, familie-, privat- og fremmedadoption men også adoption uden samtykke.

Tænketanken Adoption hæfter sig ved, at investeringerne i at videreføre det transnationale adoptionssystem i disse år er sammenfaldende med en intensiveret politisk interesse for at kunne bortadoptere dansk-fødte børn uden forældrenes samtykke. Vi anerkender alvoren af de samfundsøkonomiske og socialpolitiske udfordringer, som eksisterer både i og uden for Danmark, men har den klare indstilling, at den politiske iver efter at omfordele børn frem for at omfordele velværd, ressourcer og rettigheder er stærkt problematisk og kalder på langt mere kritisk diskussion og stillingtagen, end hvad der er tilfældet i dag.

Tænketanken Adoption ønsker også at gentage sin opfordring til, at adopterede og oprindelige forældre gøres til centrale aktører i de politiske beslutningsprocesser omkring adoption, hvilket langt fra har været tilfældet i forbindelse med L 6 og L 7.

At lovændringerne gennemføres med minimal opbakning fra voksne adopterede og oprindelige forældre er stærkt kritisabelt og bør give anledning til selvransagelse hos de ansvarlige politikere.

På vegne af Tænketanken Adoption,

Sharmila Holmstrøm Juhlin, Jacob Ki Nielsen, Sara Claudi Tangø, Michala Yun-Joo Schlichtkrull & Lene Myong

Note (1): Der henvises til Kommentar til Ankestyrelsens Delundersøgelse 2 (3. november 2014) af Jacob Ki Nielsen; Brugerundersøgelse af adopterede og adoptanter – et retvisende billede? (3. november 2014) af Maj Eun Herløw; ”Lyt og hersk”. Kommentar i Information af Lene Myong (9. oktober 2014); Høringssvar i forbindelse med ’Helhedsanalyse af det danske adoptionsystem – de strukturelle rammer og tilsynet’ (3. august 2014) af Jacob Ki Nielsen, Sharmila Holmstrøm Juhlin, May Britt Skjold, Lene Myong; Individuelt høringssvar i forbindelse med ’Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem – de strukturelle rammer og tilsynet’ (3. august 2014) af May Britt Skjold; Notat til dialogmøde (22. oktober 2013) af Sharmila Holmstrøm Juhlin, Maj Eun Herløw, Jacob Ki Nielsen, Lene Myong; Tillæg til notat til dialogmøde (22. oktober 2013) af Jacob Ki Nielsen; Høringssvar fra Tænketanken Adoption i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af adoptionsloven (11. februar 2015) af Sharmila Holmstrøm Juhlin, Maj Eun Herløw, Jacob Ki Nielsen, Lene Myong.