Slidt logik om adoption

Debat om det Etiske Råds udmeldinger om transnational adoption og assisteret reproduktion.

Det Etiske Råd har en lang tradition for at fremhæve transnational adoption som et bedre og mere etisk valg end assisteret reproduktion. Det skrev forskerne Stine Willum Adrian og Lene Myong en kronik om i Information (d. 26.3.14). Professor Thomas Ploug fra Det Etiske Råd tog herefter til genmæle i en kommentar (d. 3.4.14). Ploug argumenterer for, at fordi adoption løser et fattigdomsproblem, så bør adoption opprioriteres af den danske stat. Lene Myong problematiserer dette synspunkt i en kort replik i Information (d. 9.4.14).

Replikken kan læses her:

SLIDT LOGIK OM ADOPTION
Lene Myong, Information, 9. april 2014

I en kommentar (3.4.14) imødegår Thomas Ploug, medlem af Det Etiske Råd, en række pointer om assisteret reproduktion og adoption fremført af Stine Willum Adrian og undertegnede i en kronik (26.3.14). Ploug argumenterer for, at adoption bør foretrækkes frem for assisteret reproduktion, i det adoption ikke kun er en løsning på barnløshedsproblemer, men også en løsning på nød og forarmelse. Ploug henviser også til, at adoption vil “kunne give barnet bedre livsbetingelser og i sidste ende øge livskvalitet”. Men selve ideen om transnational adoption som løsning på verdens fattigdomsproblemer er i disse år genstand for stærk kritik i den internationale adoptionsforskning. For adoption handler ikke kun om adopterede og adoptivforældre. Hæver adoption virkelig levestandarden og livskvaliteten for de familier, der mister børn til adoption? Og får de tilbud om andre former for indsats end bortadoption? Transnational adoption er først og fremmest en løsning for mennesker i Vesten. De får nemlig, som Ploug selv peger på, løst et fertilitetsproblem. Men man kunne også anvende de mange ressourcer, som den danske stat skyder i transnational adoption, til at opbygge børnevelfærd og alternativer til adoption i afgiverlandene. Jeg vil gerne opfordre Det Etiske Råd til at overveje etikken i en sådan prioritering frem for at gentage en dybt problematisk logik om adoption som løsning på verdens fattigdomsproblemer.